Regulamin sklepu profesdruk.pl

1. Postanowienia ogólne

a) Właścicielem serwisu profesdruk.pl, a także Zleceniobiorcą usług jest firma:

POLIDRUK Alina Pyrka

Bonin 44, 76-009 Bonin

NIP: 6691590294

Numer rachunku bankowego:

Nr. rach. 24 1090 2590 0000 0001 3727 6875

b) Znak firmowy "profesdruk.pl" jest wyłączną własnością firmy POLIDRUK Alina Pyrka i podlega prawnej ochronie.

c) Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych PROFESDRUK.PL są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Zabronione jest używanie jakichkolwiek symboli zamieszczonych na stronach internetowych PROFESDRUK.PL bez wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej pisemnie przez właściciela znaku, chyba, że przepisy prawa mówią inaczej.

Dostęp do stron internetowych PROFESDRUK.PL nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody PROFESDRUK.PL lub innego właściciela takich znaków.

d) Serwis internetowy profesdruk.pl umożliwia wykonywanie usług zawartych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.profesdruk.pl.

e) Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.

f) Serwis internetowy profesdruk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

g) Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załączonymi plikami jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą i potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Prawa autorskie

a) Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy do obróbki. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.

3. Polityka prywatności

3.1 Informujemy, że w związku z udostępnianiem treści Serwisu stosujemy tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

a) Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

  • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;
  • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu;
  • utrzymywania sesji użytkowników;
  • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu;

b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3.2 Ochrona danych osobowych:

a) Rejestracja Zleceniodawcy w serwisie profesdruk.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

b) Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Zleceniodawcę są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

c) Materiały (pliki) przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich do systemu.

4. Warunki wykonania zlecenia

a) Warunkiem niezbędnym do wykonania zlecenia jest dokonanie rejestracji w systemie serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach profesdruk.pl i aktywacji konta.

b) Zlecenia przyjmowane są wyłącznie online, za pośrednictwem dostępnego na stronie profesdruk.pl kreatora zamówień.

c) Zlecenia realizowane są dopiero po ich opłaceniu.

5. Realizacja zlecenia

a) W razie, gdy zlecenie będzie realizowane wysyłkowo czas realizacji od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (zazwyczaj 1 dzień, nie licząc dni wolnych od pracy).

b) Za wykonanie usług pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie profesdruk.pl. Podane ceny są cenami netto.

c) profesdruk.pl nie odpowiada za terminową realizacje doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki przy użyciu przesyłki nierejestrowanej (tj. przesyłka priorytetowa oraz ekonomiczna), profesdruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

d) Czas realizacji zleceń nietypowych jest uzależniony od dostępności materiałów i może wynosić od 3 do 7 dni roboczych. Do zleceń takich zaliczane są również zlecenia zawierające pozycje poddane nietypowej obróbce m.in. laminowaniu wydruku.

e) Zamówienia mieszane, czyli zamówienia zawierające różne formaty lub media wysyłamy po wykonaniu wszystkich pozycji złożonego zamówienia.

6. Formy płatności

a) Rozliczenie transakcji może odbyć się w następujący sposób: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność elektroniczna.

b) W przypadku płatności elektronicznej oraz przelewem bankowym zlecenie zostanie przekazana do realizacji w momencie odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie zostanie anulowane.

c) Płatności elektroniczne obsługuje firma PayU

7. Reklamacje

a) Reklamacje można składać pisemnie na adres: POLIDRUK Alina Pyrka Bonin 44, 76-009 Bonin lub pocztą elektroniczną na adres bok@profesdruk.pl w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia. Każda reklamacja musi zawierać opis niezgodności z zamówieniem. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie dostarczonych materiałów w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.

b) Serwis profesdruk.pl nie odpowiada za jakość wydruku, jeśli na jego poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.

c) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorcanie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.

d) Zleceniobiorca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na wydrukach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem. Zażalenia związane z różnorodnością oraz odmiennością gustu i upodobań Zleceniodawcy co do kolorystyki wydruku nie będą uwzględniane.

e) W przypadku druku hard solwent (jakość standard i premium quality) może pojawić się efekt paskowania związany z nakładaniem na materiał farby w jednym lub dwóch kierunkach. Reklamacje z tego powodu nie będą uwględniane.

f) Do zgrzewania banerów używane są zgrzewarki firmy Leiser wykonujące zgrzew na gorący klin (efekt zgrzewu za pomocą topienia materiału). Minimalnie zniekształcenia wynikające z takiej metody zgrzewu banerów nie są podstawą do reklamacji.

g) Drukarnia nie zwraca kosztów dostawy wydruków.

h) W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Zleceniodawca.

8. Szkody powstałe w trakcie dostawy zlecenia

a) Wydruki, w zależności od materiału i jego wielkości, są zwijane w rulon lub składane w kostę, pakowane do tuby lub nawijane na nią. Paczki zabezpieczane są folią stretch. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu zlecenia. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, w związku z tym Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia u przewoźnika odszkodowania za zniszczenie przesyłki.

b) W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, braku oznaczeń firmowych oraz gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wydruki zostały uszkodzone, należy w trakcie dostawy zgłosić ten fakt przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół szkody. Następnie należy zgłosić się do przewoźnika w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

c) Zleceniodawcy przysługuje również prawo do odszkodowania w przypadku wykrycia wad ukrytych powstałych w trakcie transportu. Wykrycie takiej wady można zgłosić przewoźnikowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

9. Odpowiedzialność

a) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.

b) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawodawstwo.

10. Odstąpienie od realizacji zlecenia

a) Odstąpienie od realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ produkcja każdego wydruku realizowana jest od podstaw zgodnie z parametrami złożonego zlecenia (Zleceniodawca wybiera materiał, wymiar i opcje wykończenia wydruku oraz dostarcza własny projekt do druku).

b) W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, dotychczas zrealizowane dla Zleceniodawcy usługi zostaną rozliczone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

c) Z uwagi na indywidualizację wydruków według parametrów złożonego zlecenia oraz zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827). Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tzn. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

d) W ciągu 7 dni od daty opłacenia zamówienia, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, może on odstąpić od realizacji zlecenia bez konieczności zapłaty odszkodowania na rzecz Zleceniodawcy. W szczególności dotyczy to ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej Zleceniobiorcy, która spowodowała zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów składania zlecenia lub zmianę ceny. Zleceniobiorca może bezterminowo odstąpić od realizacji zlecenia, jeśli Zlecenioawca podał nieprawdziwe dane lub są uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez Zleceniodawcę praw autorskich do wykorzystania nadesłanego do druku projektu.

11. Postanowienia końcowe

a) Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwacji sprzętu. O zaistniałym fakcie użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla Zleceniobiorcy.